Publications

See also: Google Scholar, DBLP

Open-source Codes

CasRel  BERT-NER 

Conference Papers

 1. [ICLR 2024] Incentivized Truthful Communication for Federated Bandits.
  Zhepei Wei, Chuanhao Li, Tianze Ren, Haifeng Xu, Hongning Wang.

 2. [NeurIPS 2023] Incentivized Communication for Federated Bandits.
  Zhepei Wei, Chuanhao Li, Haifeng Xu, Hongning Wang.

Before PhD Journey

 1. [EMNLP 2022] Learning Semantic Textual Similarity via Topic-informed Discrete Latent Variables.
  Erxin Yu, Lan Du, Yuan Jin, Zhepei Wei, Yi Chang.

 2. [AACL-IJCNLP 2022] Towards Unified Representations of Knowledge Graph and Expert Rules for Machine Learning and Reasoning.
  Zhepei Wei, Yue Wang, Jinnan Li, Zhining Liu, Erxin Yu, Yuan Tian, Xin Wang, Yi Chang.

 3. [IJCAI-ECAI 2022] AttExplainer: Explain Transformer via Attention by Reinforcement Learning. [code]
  Runliang Niu, Zhepei Wei, Yan Wang, Qi Wang.

 4. [AKBC 2021 USKB workshop] CogKG: Unifying Symbolic and Continuous Knowledge Representations for Machine Reasoning.
  Zhepei Wei, Yue Wang, Jinnan Li, Yingqi Guo, Zhining Liu, Erxin Yu, Yi Chang.

 5. [ACL 2020] A Novel Cascade Binary Tagging Framework for Relational Triple Extraction. [code]
  Zhepei Wei, Jianlin Su, Yue Wang, Yuan Tian, Yi Chang.

 6. [Arxiv 2019] Jointly Modeling Hierarchical and Horizontal Features for Relational Triple Extraction
  Zhepei Wei, Yantao Jia, Yuan Tian, Mohammad Javad Hosseini, Sujian Li, Mark Steedman, Yi Chang.

 7. [TAC 2018] The Poisson Multi-media Knowledge Construction System for TAC KBP 2018.
  Zhicheng Sheng, Danping Wu, Zelong Li, Wei Zhang, Jingchen Lu, Zeming Xu, Dong Liu, Shuo Guo, Yantao Jia, Zhepei Wei, Erxin Yu, Xiongfeng Xiao, Zhuo Wang, Jianyong Wang.

 8. [ICA 2018] Autonomous Agents in Snake Game via Deep Reinforcement Learning. [code]
  Zhepei Wei, Di Wang, Ming Zhang, Ah-Hwee Tan, Chunyan Miao, You Zhou.